Notářská činnost

Stručný přehled nejčastějších činností notáře:

 • provádění úkonů v řízení o pozůstalosti (dědická řízení)
 • sepisování pořízení pro případ smrti (závěti, dědické smlouvy, zřeknutí se dědictví, listiny o vydědění)
 • sepisování smluv, zejména o převodech nemovitostí (kupní, darovací, směnné, zástavní aj.)
 • sepisování manželských a předmanželských smluv
 • sepisování notářských zápisů se svolením k vykonatelnosti
 • zakládání obchodních společností
 • osvědčování průběhu a rozhodnutí valných hromad
 • rozhodování jediného společníka obchodních společností
 • osvědčování průběhu a rozhodnutí členských schůzí družstev
 • osvědčování průběhu a rozhodnutí shromáždění společenství vlastníků
 • provádění notářských úschov peněz a listin
 • osvědčování stavu věcí a skutkových dějů
 • osvědčování prohlášení
 • ověřování listin a podpisů
 • služby CzechPOINT (výpisy z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku, rejstříku trestů atd.)
 • všeobecné právní poradenství

Odměňování notáře:

 • Notář si za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu. Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti České republiky.
 • Výše odměny notáře se určí podle jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty předmětu úkonu.
 • V případě řízení o pozůstalosti o výši odměny notáře rozhoduje soud.
 • Za shodné notářské služby zaplatíte v jakékoliv notářské kanceláři stejnou finanční částku. Tímto opatřením se zamezuje konkurenci mezi notáři a vytváření tržních cen, neboť práce notáře musí být vykonávána objektivně a nestranně.
 • Výjimkou z pevných cen za notářské služby mohou být smluvní ceny za související úkony. Souvisejícím úkonem u sepsání kupní smlouvy na nemovitost je např. sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, u sepsání rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti je to např. sepsání návrhu na zápis změn v obchodním rejstříku nebo provedení přímého zápisu do obchodního rejstříku apod.
 • Notář může svoji odměnu v některých vyhláškou stanovených případech zvýšit až o 100%. Mezi tyto případy patří například práce prováděná ve večerních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu. Svoji odměnu může zvýšit také za složitý a časově náročný úkon. Pokaždé musí žadatele na tuto skutečnost předem upozornit.
 • Notář má nárok požadovat náhradu hotových výdajů vynaložených v souvislosti s poskytnutou službou.